Ledarskap

 

GlobalSkills skräddarsyr ledar- och ledningsgruppsutveckling och länkar utvecklingen till de affärsmål och värderingar

som är väsentliga för din verksamhet.

Globalskills har också ett färdigt kursutbud och har utbildat mer än 2000 ledare genom åren.

 

Vårt fasta kursutbud ser du nedan!

Utbildningar 2016

 

 • Att leda förändringsgrupper - metodik i världsklass för att nå affärsmålen
 • Kommunicera bättre
 • Konflikthantering – konsten att hantera konflikter
 • Kvinnligt Ledarskap
 • Utveckla teamet – konsten att förverkliga mål och utveckla grupper
 • Affärsutveckling – konsten att utveckla en blå ocean
 • Rehabilitering
 • Arbetsrätt
 • Ledarutveckling
 • Global kompetens
 • Arbetsledarutbildning i flera steg
 • Förändringsledning och Management
 • Utbildning i Jobmatch

För anmälan eller detaljerat program, kontakta oss på contact@globalskills.se eller på telefon 0707-237 631. Ort är Göteborg

Översikt

Att leda förändringsgrupper - metodik i världsklass för att nå affärsmålen

Hur kan man leda team och framgångsrikt nå affärs- eller verksamhetsmålen? Hur kan jag som förändringsledare ge stöd till grupper att nå

nya intäkter, erhålla ökad kvalitet, sänkta kostnader, snabbare processer eller uppnå kortare ledtider?

Denna kurs ger dig förändringsmetodik från de stora, globala företagen och kommer starkt att påverka ditt lärande

positivt i konsten att leda grupper – oavsett om du skall stödja en grupp i att kanske hämta hem ett kraftigt sparbeting,

komma tillrätta med kommunikationsproblem mellan enheter – metodiken kan appliceras på vilket problem som helst i verksamheten.

2 dagar. 5 750:- per deltagare

 

Kommunicera bättre

Vill du bli bättre på att kommunicera och nå fram med det du vill? Utbildningen syftar till att stärka kompetensen att kommunicera

bättre till vardags i arbets- och familjesituationen. Vi kommer att använda oss av Thunmodellen som är en av de mest framgångsrika

metoderna för effektiv kommunikation i Europa idag. 1 dag. 4 500:- per deltagare

 

Konflikthantering – konsten att hantera konflikter

Vad säger forskningen – är konflikter enbart av ondo eller kan konflikter leda fram till något bra? Det är kanske så att konflikter vare sig är

onda eller goda, det är sättet man löser dem som kan vara mer eller mindre effektivt. Du som deltagare får aktivt delta genom att du tar

med dig en egen situation och så söker vi hitta möjliga lösningar gemensamt. Hur uppstår konflikter, vilka är de vanligaste orsakerna

och hur gör jag för att hantera dilemman . det vill säga - vilka metoder finns att tillgå och hur kan jag bredda min repertoar? 2 dagar.

6 750:- per deltagare

 

Kvinnligt Ledarskap

Denna kurs vänder sig till kvinnliga ledare som vill ha ny energi i ledarrollen men även till dig som är nybliven ledare.

Hur skiljer sig kvinnligt ledarskap från manligt ledarskap? Vår historia och våra kvinnliga och manliga sociala roller,

resulterar inte sällan i attityder och beteenden som skapar svårigheter för kvinnliga ledare.

För att kunna utvecklas i sitt ledarskap måste man kunna identifiera vad man ser som sin nyckeluppgift

som chef, kunna känna trygghet i sin ledarroll, att veta hur man vill att organisationen ska utvecklas, och kunna

utveckla sina medarbetare.

Du kommer att få träffa andra kvinnliga ledare och ha en dialog om de specifika dilemman som kan uppstå när man är

kvinna och chef. Tankar och idéer från deltagarna gör denna kurs skräddarsydd för dig!

Givetvis får du ett spännande nätverk att ta med dig hem. 2 dagar. 6750:- per deltagare

 

Utveckla teamet – konsten att förverkliga mål och utveckla grupper

Hur får man framgång i ledningsgrupper, team och projektgrupper, mellanmänskligt och professionellt? Hur uppnår man

affärsresultat, trivsel, engagemang och en bra effektivitet?

I denna kurs får du en inblick i samspel och relationer i teamet, hur ett team utvecklas över tid samt en bra arbetsmodell

att ta med dig för praktisk tillämpning på hemmaplan. Denna utbildning används också för ledningsgruppsutveckling

– självklart skräddarsydd – givetvis deltar då hela teamet. 2 dagar 6 750:- per deltagare.

 

 

Affärsutveckling – konsten att utveckla en blå ocean

Inom området affärsutveckling talar man idag om röda och blå oceaner.

I den röda oceanen är konkurrensen blodig och oceanen färgas röd.

Istället för att dela upp en existerande och ofta krympande efterfrågan och snegla på vad konkurrenterna gör, handlar strategier

för blå oceaner om att odla en efterfrågan och bryta sig loss från konkurrenterna.

Lär dig tekniken för att skapa en blå ocean under en dags intensivkurs för affärsutveckling på ett systematiskt och handfast sätt.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kraftfulla, praktiska och användbara verktyg för att utveckla existerande och nya affärer

i ditt företag. Deltagarna tränas i verktyg och scheman att använda på hemmaplan. 1 dag.

6 750:- per deltagare.

 

Rehabilitering

Att rehabilitera en medarbetare är både svårt och tidskrävande. Denna utbildning ger dig som chef/ledare verktyg att arbeta

metodiskt och effektivt med rehabilitering. Vi dig en rehabiliteringsmetodik i 5 steg.

Du kommer också att lära dig hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Du kommer att minska sjukfrånvaron

hos dina medarbetare och du kommer att lägga mindre tid på att hantera en vikariekarusell.

2 dagar. 6 750:- per deltagare

 

 

Arbetsrätt

Denna grundläggande utbildning ger dig en lättfattlig översikt över området arbetsrätt. Vi kommer att ge dig de grunder som krävs i din ledarroll.

Vi kommer också att visa dig var du söker den information som krävs för att ge dig framgång.

1 dag. 6 750:- per deltagare.

 

Ledarutveckling

Kompetensanpassat ledarskap – hur gör jag som ledare för att på bästa sätt stödja medarbetare i deras utveckling?

Utbildningen bygger på den världsledande modell som Hersey och Blanchard har utvecklat. Vi kommer att arbeta med ditt eget ledarbeteende,

analys av ledarstil, kommunikationsstil och ditt sätt att hantera konflikter. Givetvis kommer vi att arbeta med motivation, påverkansstilar och

kursen kommer särskilt att kunna ge dig svar på de frågor du har i din specifika arbetssituation – du tar helt enkelt med dig en frågeställning

som du vill finna en lösning till och vi kommer att ta upp detta för dialog i gruppen.

Denna utbildning har maximalt 10 deltagare för att kunna nå ett meningsfullt djup för deltagarna.

2 dagar. 9 750:- per deltagare.

 

Global kompetens

Idag har nästan alla i arbetslivet internationella kollegor, utländska ägare och ledare. Många ingår i internationella team och utmaningarna är många.

Avstånd krymper, möjligheterna ökar men konkurrensen blir tuffare. Det blir svårare och mer komplext att hitta rätt strategi och de nya

utmaningarna kräver allt mer av dig i ledande befattning. Det är lätt att känna sig ensam och vilsen i denna nya situation.

I denna träning bygger vi mycket på dialog mellan deltagarna i kombination med korta gemensamma koncept för att stärka din kompetens

och insikt över vad som krävs av dig i en internationell miljö. Du kommer att finna att du inte är ensam om dina funderingar eller svårigheter.

Vi ger dig utrymme att reflektera och få chansen att utveckla dina idéer tillsammans med andra i en liknande situation.

Efter tre utvecklande dagar går du stärkt och motiverad tillbaka till din internationella arbetssituation. 3 dagar 9.990 per deltagare.

 

Arbetsledarutbildning i flera steg – en paketutbildning

Denna lite längre utbildning ger dig en nödvändig bas i arbetsledning och en ökad säkerhet i rollen som arbetsledare inom industrin eller tjänsteföretag.

Företag kan med fördel skicka flera arbetsledare till denna utbildning för att skapa en samsyn i väsentliga frågor. För anmälan eller detaljerat program, kontakta oss på contact@globalskills.se eller på telefon 0707-237 631. Ort är Göteborg

 

Steg 1

Några fokusområden i denna inledande utbildning är klargörande av ledarollen, befogenheter och ansvar. Vidare kommer vi att ha en dialog

om delegering, värderingar/etik i ledarrollen samt baskunskaper i motivation och kommunikation samt analys av eget ledarbeteende

och motivationsprofil. Vi kommer också att ge en inledande stabil kunskap i arbetsrätt. 2 dagar. 6 750:- per deltagare.

Steg 2.

Här fördjupar vi oss i de områden vi arbetade med i steg 1 samt en del nya områden. Vi går noga inom hela kompetensförsörjningsprocessen, från attrahera/rekrytera, introducera, utveckla samt avveckla medarbetare. Vi kommer att ge verktyg för det svåra samtalet samt mötesteknik. 2 dagar. 6 750:- per deltagare.

Steg 3

I denna avslutande fas bygger vi på de dilemman och frågeställningar som deltagarna vill ta upp, dvs. vi inventerar intresseområden innan utbildningen - och det som känns angeläget för deltagarna att ha en dialog runt. Varje deltagare får feedback och coachning på beteenden och dilemman. 1 dag. 4 500:- per deltagare.

 

 

Förändringsledning och Management

Denna utbildning ger dig som ledare de verktyg som krävs för att nå affärsmålen och uppnå goda resultat. Du kommer att få ta del av en stor verktygslåda för enklare och mer komplexa frågeställningar samt en stegvis modell för förändringsarbete. Du kommer också att få många praktiska och tillämpbara tips på hur du kan förbättra ditt ledarskap samt hur du kan bemanna upp och leda team mot målen. Vi kommer att analysera kommunikationsstilar och bredda din repertoar på hur man kan bemöta olika människor och därmed kommunicera effektivt. Vi går igenom de 14 grundläggande principerna för framgång inom Lean Management och jämföra dessa med ISO 9000 och SIQ grundläggande värderingar utan att förlora oss i detaljer. Vi kommer att arbeta med exempel från deltagarnas verksamhet och dessutom får Du möjlighet att utöka ditt nätverk och få goda råd från andra chefer. Utbildningen passar dig som är linjechef/chef över andra chefer. 3 + 2 dagar, 5 dagar totalt. 24 900;-. För anmälan eller

 

För anmälan eller detaljerat program, kontakta oss på contact@globalskills.se eller på telefon 0707-237 631. Ort är Göteborg

Observera att priser är exklusive moms.

"Framgång byggs av värdefulla människor, produkter och tjänster "